FNI-indeksen for norsk økonomi er oppdatert for desember: Sterk konjunkturoppgang for 2017 sett under ett, men noe avtagende vekst mot slutten av året.

Etter et oppsving i høst avtar FNI indeksen noe i desember, og indikerer mot slutten av 2017 et mer normalt vekstnivå for norsk økonomi. Samlet sett ble imidlertid 2017 betydelig sterkere enn foregående år. FNI-indeksen ble sist oppdatert 31. desember 2017.

The figure graphs the Financial New Index (FNI) with 68 percent confidence bands. Please use the citation "FNI - Retriever/CAMP(BI)". The blue solid line is demeaned quarterly GDP growth Mainland Norway (sourced from Statistics Norway (SSB)).

Oppdateringer av FNI i desember

FNI (Financial News Index) indeksen, som er konstruert av Retriever og CAMP-senteret ved Handelshøyskolen BI ble sist oppdatert 31. desember 2017. Med tall for hele 2017 bak oss, kan vi konstatere at FNI indeksen viser en sterk oppgangsperiode for 2017 sett under ett, med vekstrater som ligger godt over nivåene fra nær foregående år. Faktisk må vi helt tilbake til årene før finanskrisen for å finne slike positive tall. Samtidig viser tall for desember at veksten har avtatt noe i desember, og ligger ved utgangen av året rett over snitt.

FNI-indeksen viser med andre ord at norsk økonomi fortsetter oppgangen etter oljenedturen, dog ikke lenger med tiltagende vekst. FNI viste tidlig hvordan oljenedturen som startet i 2014 påvirket vekstbildet i Norge negativt. Ifølge indeksen viste 2014 og 2015 betydelig tilbakeslag, før konjunkturene snudde oppover fra midten av 2016.  Gjennom 2017 har veksten tiltatt, særlig siden i sommer. Med avtagende vekst i desember kan vi nå se starten på en mer normal vekstperiode.  Fortsatt er det imidlertid betydelig usikkerhet, og man skal være forsiktig med å overtolke tall for en måned. Men skulle fallet i indeksen vi observerer for desember 2017 fortsette inn i 2018 er vi igjen inne i en periode med lavere vekst enn vanlig.

Fortsatt er det mange av de samme temaene fra tidligere i høst som påvirker indeksen i desember. Det vil si, nyhetene som får mest vekt er oppstartsbedrifter og statistikk som drar FNI indeksen mer opp en før. Turisme bidrar også positivt, men mindre enn før. Av negative nyheter drar varehandel og pengepolitikk FNI indeksen mer ned enn før, mens oljeservice drar også FNI indeksen ned, men i avtagende grad.

 

*) Note: Figuren viser årlige gjennomsnitt av daglige vekstrater. Indeksen er sentrert rundt null. Positive verdier viser vekst over snitt, mens negative verdier viser vekst under snitt. Kilde: FNI - Retriever/CAMP(BI).

 

Konstruksjon av FNI

Retriever og Centre for Applied Macro and Petroleum economics (CAMP) ved BI har inngått samarbeid om å lage en konjunkturindikator for norsk økonomi. Den nye indeksen, som er kalt FNI (Financial News Index), måler tilstanden i norsk økonomi daglig og vil bli publisert en gang i måneden.  FNI-indeksen er konstruert med basis i daglige nyhetsartikler fra mange kilder. Nyhetene dekomponeres ut fra ulike temaer. Disse blir igjen brukt sammen med BNP for å beregne en daglig konjunkturindeks. Hovedideen bak indeksen er enkel. Jo mer intensivt et gitt tema er dekket av media, på et gitt tidspunkt, jo mer sannsynlig er det at dette temaet representerer noe av betydning for økonomiens nåværende og fremtidige utvikling. 

Den gjennomsnittlige verdien til FNI er sentrert rundt 0. Tiltagende mer positive verdier tyder på tiltagende bedre enn gjennomsnittlige konjunkturer. Motsatt, tiltagende lavere verdier tyder på tiltagende dårligere enn gjennomsnittlige verdier.

Neste publisering av FNI-indeksen blir tirsdag 6. februar 2018

Ytterligere opplysninger

Professor Hilde C. Bjørnland, Handelshøyskolen BI, +47 464 10 767,  hilde.c.bjornland@bi.no
Norgessjef Espen Viskjer, Retriever +47 915 52 765, espen.viskjer@retriever.no

 


Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on e-mail


Published: 2018.01.05
Blog